Polityka prywatności i pliki cookies

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

1.Administratorem danych użytkowników jest: 

Przychodnia Weterynaryjna K.Szwarc, O.Sobik Sp.J., ul. Energetyków 89, 44-200 Rybnik

 

2.Bezpieczeństwo:

Administrator dba o bezpieczeństwo powierzonych mu danych zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s. 1) – RODO.

 

3.Dane osobowe:

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności, dbając o odpowiednie zabezpieczenie danych. Dane przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji świadczonej usługi, a także w celach statystycznych. Odbiorcami danych są pracownicy upoważnieni przez Administratora, podmioty zewnętrzne z których usług korzysta Administrator na podstawie zawartych umów takie jak laboratoria zewnętrzne, usługi księgowości i windykacji oraz dostawcy usług internetowych (hosting i skrzynki pocztowe oraz narzędzia analityki internetowej). Dane osobowe mogą także zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

4.Przechowywanie i ochrona informacji:

Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych w tym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Dostęp do danych klienta mają jedynie osoby posiadające specjalne upoważnienia nadane przez administratora, którym jest Przychodnia Weterynaryjna K.Szwarc O.Sobik Sp.J. Stosowane są ograniczenia dostępu do danych osobowych takie jak zobowiązanie do poufności, ograniczenie upoważnień, zamykanie pomieszczeń, w których przechowywane są dane klientów, szyfrowanie połączenia ze stroną internetową. Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane do procesu realizacji świadczonych usług oraz jest to określone w odrębnych przepisach prawnych związanych z prowadzoną działalnością i księgowych. Dane statystyczne są przechowywane przez okres 26 miesięcy.

 

5.Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych:

Klient w każdej chwili ma prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– poprawienia (sprostowania) swoich danych,

– usunięcia danych,

– przeniesienia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

6.Pliki cookies

Strona internetowa wykorzystuje również pliki cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz optymalizacji procesu korzystania ze strony.

 

Polityka ochrony prywatności